BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2263/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Hà Giang

Trả lời công văn số 204/CHQ-NV ngày 09/5/2006, công văn số 212/HQHG /BC ngày 15/5/2006 của Cục Hải quan Hà Giang. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo kết quả tham vấn thì doanh nghiệp sử dụng chứng từ không hợp lệ, hàng hóa thực tế nhập khẩu sai so với hợp đồng, điều kiện giao hàng cũng không đúng và giá khai báo chỉ bằng 14% giá do cơ quan Hải quan thu thập được. Vì vậy, căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 thì đủ cơ sở để bác bỏ trị giá giao dịch và xác định lại giá cho các lô hàng trên.

- Việc xác định giá tính thuế thực hiện theo các phương pháp như quy định (áp dụng tuần tự từ phương pháp 2 đến phương pháp 6) trên cơ sở thông tin của mặt hàng tương tự và các dữ liệu do Đội kiểm soát thu thập được để đưa ra một mức giá hợp lý; Đồng thời phải thông báo cho doanh nghiệp căn cứ bác bỏ trị giá và cơ sở thông tin mà cơ quan Hải quan xác định giá để trao đổi đấu tranh, đi đến thống nhất và thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận mức giá và nộp thuế kịp thời. Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh, giải trình hợp lý về tính trung thực của trị giá khai báo, không hợp tác với cơ quan Hải quan trong việc tham vấn giá và cung cấp hồ sơ chứng minh thì cơ quan Hải quan giành quyền ấn định giá và thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An