BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2263/TCHQ-KTTT
V/v hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 959/HQHCM-TGTT ngày 30 tháng 3 năm 2009của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả hàngkhuyến mại đã được quy định tại khoản 6 mục VIII phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính, theo đó:

Trường hợp hàng hoá được khai báo là hàng khuyến mại theohợp đồng mua bán, có trị giá không vượt quá 10% trị giá hàng nhập khẩu:

1. Là hàng hoá giống hệt với hàng hoá nhập khẩu, có trị giákhai báo (bao gồm cả hàng hoá khuyến mại) thuộc một trong các trường hợp nghivấn về mức giá quy định tại điểm b.3 khoản 3 mục I Phần III Thông tư40/2008/TT-BTC thì tổ chức tham vấn để làm rõ về hàng khuyến mại và xử lý theoquy định điểm d.4 khoản 5 mục I Phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC

2. Không phải là hàng hoá giống hệt với hàng hoá nhập khẩu,thì tổ chức kiểm tra để làm rõ thực chất đó có phải là hàng khuyến mại haykhông (kiểm tra mẫu mã, dung tích, chủng loại hàng,... có phù hợp với mục đíchquảng cáo, khuyến mại cho hàng hoá nhập khẩu hay không).

Nếu công tác kiểm tra cho thấy có dấu hiệu lợi dụng quy địnhvề xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá khuyến mại để trốn thuế thì bácbỏ trị giá giao dịch, xác định trị giá thuế cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu (trịgiá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu và trị giá tính thuế của hàng hoá khuyếnmại) theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tạiThông tư 40/2008/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và tổ chức thựchiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng