BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------------
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số đơn vị đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động mua ký quỹ chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Ngày 1/6/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2011/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.
Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8564/BTC-TCT ngày 01/7/2011 hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động giao dịch ký quỹ của các Công ty chứng khoán.
Trong năm 2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 590/TCT-CS ngày 25/2/2010 và Bộ Tài chính đã có công văn số 16058/BTC-TCT ngày 26/11/2010 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của các công ty chứng khoán. Nội dung này cũng đã được tổng hợp tại công văn 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 về việc quyết toán thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố. Đề nghị các Cục thuế tổ chức thực hiện đúng quy định về thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán của các công ty chứng khoán theo các văn bản đã hướng dẫn nêu trên.
Từ ngày 1/8/2011, không thu thuế GTGT đối với hoạt động giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) của các Công ty chứng khoán (giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố) theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính và công văn số 8564/BTC-TCT ngày 1/7/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Các Vụ đơn vị thuộc TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (4b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn