BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2264/QLCL-CL1
V/v: lùi thời hạn áp dụng quy định đăng ký nhãn sản phẩm XK vào Braxin.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sảnvà Thủy sản nhận được văn bản số Nr 42/10 của Đại sứ Quán Braxin tại Việt Namthông báo về việc Cục Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA), BộNông nghiệp Chăn nuôi và Cung cấp lương thực Braxin (MAPA) đã ban hành Thông tưsố 32 ngày 29/9/2010 lùi thời hạn áp dụng Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày19/4/2010 quy định về đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủysản) nhập khẩu vào Braxin đến ngày 01/01/2011 (thay vì ngày 01/10/2010 như đãnêu tại quy định này). Các nội dung khác của Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 khôngthay đổi do đó đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục nêu tạicông văn số 1679/QLCL-CL1 ngày 10/9/2010 về việc xuất khẩu thủy sản vào Braxin.

Cục Quản lý CL NLS&TS thông báovà đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lương Lê Phương (để b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan CL Trung bộ, Nam bộ;
- Website của Cục;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga