BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2264/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Hải Phòng

Theo thông tin báo chí được biết, hiện nay tại Cục Hải quan Hải Phòng có 6 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng và một số xe ô tô mới đã làm thủ tục tại một số Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng.

Qua xem xét hệ thống dữ liệu GTT 22 tại Tổng cục Hải quan đến thời điểm này Hải quan Hải Phòng mới có 1 tờ khai số: 4368/NKD ngày 18/5/2006 Chi cục Hải quan Cảng HP KVII nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu KIA MORINING 999 cc sản xuất năm 2005 có giá nhập khẩu là 1.000 USD/ chiếc ngoài ra có 2 chiếc xe hiệu Mercedes và 3 chiếc xe Matiz và Kia visto (theo báo Tiền Phong ngày 22/5/2006) thì không thấy có trong hệ thống GTT 22 mặc dù theo báo cáo bằng điện thoại là hồ sơ lô xe trên đã gửi về Phòng giá của Hải quan Hải Phòng; Tất cả các xe này đều có giá rất thấp so với dữ liệu và giá thực tế trên thị trường.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng tiến hành kiểm tra việc cập nhật dữ liệu đối với các lô xe nói trên và khắc phục ngay tình trạng để kéo dài không có dữ liệu như hiện nay theo hướng dẫn tại công văn số: 1896/TCHQ-KTTT ngày 03/5/2006 tránh để giá quá thấp theo các hướng dẫn đối với mặt hàng này, và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/5/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An