BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2264 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam

Trả lời công văn số 56/CV-FVL ngày 11/6/2003 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ford Việt Nam về lệ phí trước bạ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại tiết f1, điểm 3.3, mục I, Thông tư số 55/2003/TT-BTC ngày 4/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống nêu tại Thông tư được hiểu là xe ô tô con chở người từ 7 chỗ ngồi trở xuống, không bao gồm xe lam.

Do đó, xe ô tô Pick-up có ca bin kép vừa chở người, vừa có thùng chở hàng hoá (thuộc nhóm 8704 của Biểu thuế xuất nhập khẩu) áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 2%.

2. Theo quy định tại tiết b, điểm 3.3, mục I Thông tư số 55/2003/TT-BTC nêu trên thì xe ô tô đã đăng ký và nộp lệ phí trước bạ ở địa bàn có mức thu lệ phí trước bạ cao khi chuyển nhượng cho tổ chức,cá nhân khác trên cùng địa bàn thì lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi áp dụng theo tỷ lệ 2%./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương