BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

Số: 2265/TCHQ-GSQL

V/v: hàng gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu biển xuất cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 949/HQBD-NV ngày 21/04/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc khi làm thủ tục đối với hàng nhập chuyển tiếp kho ngoại quan, tái xuất cho tàu du lịch nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 3762/TCHQ-GSQL ngày 06/8/2008 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với lô hàng cung ứng cho tàu biển đang vận chuyển khách quốc tế cao cấp tham gia du lịch bằng đường biển theo Thư ủy quyền của đối tác nước ngoài, không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn thương mại thực hiện theo chế độ hàng hóa tạm nhập tái xuất phi mậu dịch, nên không thể áp dụng thực hiện theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Đối với trường hợp hàng thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan để bảo quản, để chờ cung ứng cho tàu biển xuất cảnh: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì lô hàng trên được đưa vào kho ngoại quan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan và thủ tục đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường