BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------

Số: 2265/TCT-CS
V/v:chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4996/CT-KTNB ngày 27/5/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì chỉ những dự án đầu tư thỏa mãn điều kiện nêu trên mới được coi là dự án đầu tư mở rộng. Đối với trường hợp của Công ty liên doanh TNHH Anova, Cục thuế kiểm tra cụ thể mức độ đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thực tế của Công ty để hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGBùi Văn Nam