BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2266/TCHQ-GSQL
V/v: hoạt động kho CFS Viconship Sài Gòn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Sau khi xem xét công văn số 228/HQTP-NV ngày 22/01/2007 về việc xử lý hàng tồn kho đọng tại kho CFS; công văn số 596/HQTP-NV ngày 12/03/2007 và công văn số 306/HQTP-NV của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình hoạt động của kho CFS của Công ty Cổ phần Container phía Nam (Viconship Sài Gòn) và đề nghị thu hồi quyết định hoạt động, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý hải quan đối với hoạt động thu gom hàng hóa (CFS) nhập khẩu tại kho CFS Viconship:

- Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thì mặt hàng nhập khẩu tồn đọng tại kho CFS của Viconship Sài Gòn từ năm 1997, 1998, 1999.

- Quyết định số 179/1999/QĐ-TCHQ ngày 25/05/1999 của Tổng cục Hải quan chỉ cho phép Viconship Sài Gòn được khai thác mặt hàng xuất khẩu (CFS) và Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài Chính ban hành qui định về điều kiện thành lập và quản lý hoạt động của các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa diểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu (có hiệu lực thi hành từ 01/05/2003). Theo đó, tại Điều 3, Điều 12 Quyết định số 52/2003/QĐ-BTC qui định địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu và hiệu lực thực hiện của các địa điểm được thành lập trước khi có Quyết định số 52. Quyết định này không phải là quyết dịnh đương nhiên cho phép Viconship Sài Gòn được khai thác mặt hàngnhập khẩu (CFS) thì phải được Tổng cục Hải quan ra quyết định bổ sung Quyết định số 179 dẫn trên.

Như vậy, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết cho Công ty Viconship Sài Gòn được khai thác hàng nhập khẩu (trước cả thời điểm doanh nghiệp được phép khai thác mặt hàng xuất khẩu CFS) khi chưa được sự chấp thuận của Tổng cục Hải quan là vượt quyền.

2. Xử lý vụ việc:

2.1 Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hiệu lực thực hiện của Quyết định số 179/QĐ-TCHQ ngày 25/05/1999 về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng thu gom xuất khẩu (CFS) của Công ty Cổ phần Container phía Nam và các quyết định gia hạn hiệu lực thực hiện của Quyết định số 179/1999/QĐ-TCHQ (có quyết định kèm theo).

2.2 Việc xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại kho CFS Viconship Sài Gòn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vận dụng theo Thông tư số 36/2003/TT-BTC ngày 17/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo, xác định rõ nguyên nhân cùng trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan trong việc làm không đúng qui định về quản lý hải quan đối với hoạt động thu gom hàng hóa nhập khẩu CFS của Công ty Cổ phần Container phía Nam. Báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 15/05/2007./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu