BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2266/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng "hoa kỳ dương sâm hoàn"

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Đồng Tháp

Trả lời công văn số 919/CHQDT-NV ngày 1/12/2005 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc xin ý kiến áp mã số hàng hóa mặt hàng "Hoa kỳ dương sâm hoàn". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; thì mặt hàng "Hoa kỳ dương sâm hoàn", có thành phần hoạt chất chính là 100% Hoa kỳ sâm, được phân loại vào nhóm 2106, mã số chi tiết 2106.90.53.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An