BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------

Số: 2266/TCT-CS

V/v: Tiền lương làm thêm giờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 696/CT-KTra ngày 10/5/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận yêu cầu giải đáp vướng mắc về chính sách tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước Công ty Cao su Bình Thuận trong quá trình thanh tra tình hình chấp hành pháp luật thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc xác định chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Ngày 21/12/2007 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 4916/LĐTBXH-TL gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam hướng dẫn xác định tiền lương làm thêm giờ đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tại mục 2 điều 1 Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ tại Công ty Cao su Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ cách trả lương để hướng dẫn Công ty tính lương làm thêm giờ theo đúng quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Công văn số 4916/LĐTBXH-TL ngày 17/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cao Su Bình Thuận;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGBùi Văn Nam