BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2267/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Knh gửi: Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Trả lời công văn số 140/2006/KD-TCKT ngày 14/06/2006 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện về việc đề nghị khấu trừ thuế theo giấy nộp tiền vào NSNN và bản phô tô hóa đơn GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu kể từ khi cơ quan Hải quan dừng cấp biên lai thu tiền ngày 31/8/2005 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2988/TCT-PCCS hướng dẫn "chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu bằng chuyển khoản qua tài khoản mở tại ngân hàng là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản kèm theo giấy báo nợ của ngân hàng về số tiền thuế chuyển nộp vào Ngân sách Nhà nước". Các trường hợp phát sinh trước khi cơ quan hải quan dừng cấp biên lai thì chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu là biên lai thu tiền do cơ quan hải quan cấp.

Do vậy trường hợp Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện đã kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thời điểm sau khi cơ quan hải quan dừng cấp biên lai thu tiền thuế thì giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được chấp nhận là chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Đối với trường hợp trước thời điểm cơ quan hải quan dừng cấp biên lai thu tiền nếu Công ty đã kê khai giấy nộp tiền vào NSNN thì tạm thời chấp nhận là chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để kê khai khấu trừ thuế GTGT. Công ty phải đăng ký và cam kết về thời hạn xuất trình biên lai thu tiền thuế của cơ quan hải quan cho Cục thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp.

2. Tại điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định: căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Khi kiểm tra quyết toán thuế GTGT Công ty chỉ xuất trình hóa đơn GTGT mua sắm tài sản cố định do bản gốc Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng đang lưu giữ làm tài sản đảm bảo nợ vay. Vì vậy để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đề nghị Công ty phải lập bảng kê số hóa đơn mà ngân hàng đang lưu giữ và yêu cầu ngân hàng xác nhận việc lưu giữ nêu trên là đảm bảo đúng pháp luật về việc thế chấp. Bảng kê phải ghi rõ: số sêri hóa đơn; ngày, tháng, năm, tên tài sản; giá trị tài sản, số thuế giá trị gia tăng của tài sản theo từng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương