BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/TCĐBVN-VTPC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO PHƯƠNGTIỆN

KHAI THÁC VẬN TẢIQUỐC TẾ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Kính gửi: Tổngcục Vận tải Campuchia

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tạiHà Nội ngày 1 tháng 6 năm 1998, Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10năm 2005.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo danh sáchphương tiện cấp phép mới tham gia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam -Campuchia (chi tiết có danh sách kèm theo).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị cáccơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho các đơn vị đượchoạt động vận tải theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị triển khai hoạt động vận tảigiữa Việt Nam và Campuchia theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các phó TCT (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để biết và phối hợp);
- Sở GTVT liên quan;
- Hải quan các cửa khẩu có liên quan (để biết và phối hợp);
- Các đơn vị vận tải (để thực hiện);
- Lưu: VP, VTPC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

LIST OFADDITIONAL OF CROSS BORDER MOTOR VEHICLES OF VIETNAM

Document No:2268/TCĐBVN-VTPC , date 30 May 2013

I. LIST OF ADDITIONAL VEHICLES

No.

Company

Add

Registration number

Entry Port

Exit Port

1

Thong Nhat Cooperation

Ho Chi Minh

51B-035.47

All border gates

All border gates

2

Thong Nhat Cooperation

Ho Chi Minh

51B-059.07

All border gates

All border gates

3

Thong Nhat Cooperation

Ho Chi Minh

51B-059.08

All border gates

All border gates

4

Thong Nhat Cooperation

Ho Chi Minh

51B-034.89

All border gates

All border gates