BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2268/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo các quy trình thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh thành phố
- Các Vụ, Cục và đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Ngày 20 tháng 4 năm 2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tưsố 79/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Để triển khai thông tư này, trước mắt trongtháng 5 Tổng cục sẽ ban hành 3 quy trình gồm:

1. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu thương mại;

2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu chuyển cửa khẩu;

3. Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa giacông với thương nhân nước ngoài (hướng dẫn thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 và Thông tư dẫn trên).

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu dự thảocác quy trình dẫn trên (các đơn vị khai thác trên mạng net.office) và có ý kiếntham gia gửi về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) trước ngày15/5/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường