BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11009/CT-TTHT ngày 20/12/2011 và công văn số 1750/CT-TTHT ngày 19/03/2012 củaCục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) đối với trường hợp chuyển nhượng vốn phát sinh tại nước ngoài. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2, Chương I, Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (có hiệu lực thihành từ ngày 01/01/2009) quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

"2. Doanh nghiệp có thu nhậpchịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế TNDN như sau:

a. Doanh nghiệp được thành lập theoquy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinhtại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

b. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sởthường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại ViệtNam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động củacơ sở thường trú đó;

c. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sởthường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại ViệtNam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;

d. Doanh nghiệp nước ngoài không cócơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tạiViệt Nam".

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty Quadrum Proprety Fund (là Công ty 100% vốn ở nước ngoài), không cócơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện chuyển nhượng Công ty QuadrumCentrepoint Limited (là Công ty 100% vốn ở nước ngoài) cho một Công ty khác ở nướcngoài; Công ty cam kết giao dịch này được thực hiện hoàn toàn ngoài lãnh thổViệt Nam, giữa các Công ty nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam; vốn chủ sở hữu của Côngty Quadrum Centrepoint Limited ở Công ty Việt Nam không thay đổi; Công tyQuadrum Centrepoint Limited và Công ty cổ phần đầu tư Nguyên Vũ không phátsinh thu nhập từ giao dịch này; và Giấy phép đầu tư của Công ty cổ phần đầu tưNguyên Vũ tại Việt Nam sẽ không thay đổi thì giao dịch này không thuộc đốitượng nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam.

Trường hợp đơn vị có phát sinh cácthay đổi các cam kết nêu trên và phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam thìthuộc diện chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN của Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh được biết. Đề nghị Cục thuế căn cứ vào các văn bản quyphạm pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CPĐT Nguyên Vũ;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS -2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn