THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2268/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (côngvăn số 3315/BNN-TL ngày 13 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 8701/BKH-QLĐT ngày 10 tháng 11 năm 2009) về việc chỉ định thầu tưvấn khảo sát, thiết kế cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa,thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụnghình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế cụmcông trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triểnkhai thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng