THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2269/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè và đường bờ phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 2466/UBND ngày 22 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (côngvăn số 8267/BKH-QLĐT ngày 28 tháng 10 năm 2009) về việc chỉ định thầu Dự án đầutư xây dựng công trình kè và đường bờ phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố ĐồngHới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ápdụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹthuật thi công – tổng dự toán và gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựngcông trình kè và đường bờ phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khaithực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng