TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 227/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Towa (Việt Nam)
Địa chỉ: Đường 10, KCX Tân Thuận, quân 7, TP. HCM
Mã số thuế: 0300716267

Trả lời văn bản số 12- 2012/TOWA-TNCN ngày20/12/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ khoản 4.2, Điều 7 Thông tư số 02/2010/TT-BTCngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiềncông nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộplớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán thuế qua đơn vị chitrả thu nhập”.

Căn cứ điểm b3 Khoản 6 Điều 14 Chương II Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế TNCN:

“Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

b.3.1) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuếtrực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

b.3.2) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công từ hai nơi trở lên:

+ Nếu cá nhân đã tính giảm trừ cho bản thân tại đơnvị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơnvị trả thu nhập đó.

+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơinào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

b.3.3) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toánthuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng.”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2012nhân viên Công ty có phát sinh khoản thu nhập từ 02 nơi trở lên thì nhân viênnày không được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay, mà phải trực tiếp nộphồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế theo quy định nêu trên. Kết thúc năm2012 khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN Công ty chỉ kê khai quyết toán đối vớikhoản thu nhập và số thuế đã khấu trừ của nhân viên này trong năm 2012

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT
3062-318959/ 13 PT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga