TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Văn Hoa
(Số 13-15 Đường số 10 Cư Xá Đài RaĐa, P13, Q 6, TP. Hồ Chí Minh)

Tiếp theo công văn số 35/GSQL-TH ngày 17/01/2013của Cục Giám sát quản lý về Hải quan; trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vụ việc nêu tại công văn số 12/CV-VH 2012 ngày 17/12/2012 củaCông ty TNHH TM Văn Hoa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty nhưsau:

1. Tại thời điểm đăng ký tờ khai số 9534/NKD ngày6/6/2008, 8660/NKD ngày 23/5/2008, 1329/NKD ngày 22/1/2008, 4328/NKD ngày15/3/2008, 1351/NKD ngày 22/01/2008 và 10859/NKD ngày 1/7/2008, doanh nghiệpnộp C/O mẫu E phải chịu điều chỉnh của Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Tại thời điểm này chưa cóquy định về việc chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại đượcphát hành bởi công ty đặt ngoài khu vực thương mại tự do ACFTA. Theo đó, C/Omẫu E của Công ty không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

2. Tại Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý, ngày29/11/2006 quy định: "Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thìngười nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, số tiềnthuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước". Theo đó, việcCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện ấn định thuế và truy thu thuế đối với tờkhai hải quan số 9534/NKD ngày 6/6/2008, 8660/NKD ngày 23/5/2008, 1329/NKD ngày22/1/2008, 4328/NKD ngày 15/3/2008, 1351/NKD ngày 22/01/2008 và 10859/NKD ngày1/7/2008 là đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn