BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 227/LĐTBXH-LĐTL
V/v kinh phí chi trả đối với người lao động thôi việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư -Thương mại Thành Công

Trả lời Công văn số 323/CV-TCG-BNS ngày 15/12/2008 của quýCông ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý và sửdụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương (ban hành kèm theo Quyết địnhsố 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập vàban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương)thì đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ là người lao động dôi dư (có tên trong danhsách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hoá) từ năm thứ haiđến năm thứ năm tại các công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thànhcông ty cổ phần và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày01/8/2007.

Như vậy, nếu quý Công ty có lao động dôi dư và đủ điều kiệntheo quy định nêu trên thì được cấp kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối vớingười lao động. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp kinh phí theo quy định tại Quychế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương.

2. Đối với người lao động mất việc làm không thuộc đối tượngnêu tại khoản 1 Công văn này thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp mấtviệc làm. Nguồn kinh phí chi trả từ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanhnghiệp.

Bộ lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công tybiết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân