BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền thuế NK của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 2224/HQLC-NVcủa Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đề nghị xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu của dự ánưu đãi đầu tư của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Á Cường, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Để có cơ sở trình Bộ Tài chính xemxét xử lý kiến nghị về số tiền thuế nhập khẩu nộp nhầm của Công ty CP Tập đoànkhoáng sản Á Cường, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lào Cai báo cáo rõvề một số nội dung sau:

1. Tên dự án, lĩnh vực đầu tư, địabàn đầu tư.

2. Cung cấp bản chụp Giấy chứngnhận đầu tư và Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã được cơ quan hải quancấp.

3. Đề xuất ý kiến của Cục Hải quanLào Cai.

Báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Hảiquan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/1/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Lào Cai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân