VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 227/VPCP-KTTH
V/v: điều chỉnh kế hoạch mua muối dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xétđề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3298/BNN-CBngày 05 tháng 11 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8776/BKH-TM &DV ngày 01 tháng 12 năm 2008, Bộ Tài chính tại văn bản số 15732/BTC-DTQG ngày 24 tháng 12 năm 2008 về việc mua muối dự trữ quốc gia, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điềuchỉnh kế hoạch mua 35.000 tấn muối dự trữ quốc gia năm 2008 sang năm 2009 thựchiện.

2.Số tiền thu được từ việc xuất bán 30.000 tấn muối dự trữ quốc gia, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chuyển vào Quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền, khivào thời vụ muối năm 2009, căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn giao Bộ Tài chính cấp kinh phí để mua muối nhập kho dự trữ quốc gia theoquy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ KTN;;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng