VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 227/VPCP-QHQT
V/v thực hiện hiệp định tín dụng của Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp;
- Tổng công ty điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước đã ra quyết định số 03/2003/QĐ /CTN ngày 7 tháng 1 năm 2003 phê chuẩn Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án “Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, Cổ phần hoá và Năng lượng tái tạo” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Để Hiệp định tín dụng sớm có hiệu lực thực hiện, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phố hợp với các cơ quan liên quan, Tổng Công ty điện lực Việt Nam và Các Công ty điện lực tham gia Dự án hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý