BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2270/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại KCN Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai.

, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH CPN DHL-VNPT
(Đ/c: Số 04 Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 39/DHL-VNPT ngày 06/04/2007 của Công ty TNHH CPN DHL-VNPT về đề nghị thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan nước có ý kiến như sau:

Việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu được qui định cụ thể tại điểm II, mục 4, phần B, Thông tư số 112/2005-TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh theo qui định. Sau khi Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hồ sơ, kiểm tra địa điểm dự kiến thành lập, có ý kiến đề xuất báo cáo Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan trên cơ sở đó sẽ xem xét, quyết định việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh theo đề nghị của Công ty..

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để biết, th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu