BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2270 TCT/NV6
V/v chính sách thuế đối với phần mền máy tính

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH công nghệ Đồ Hoạ
(Số 2 Ngô Quyền-Q. Hoàn Kiếm-TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 1/06/CV ngày 11/6/2003 của Công ty hỏi về chính sách thuế đối với phần mền máy tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000; mục III, Phần A Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001; Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính;

Phần mền máy tính do công ty bán cho các đối tượng tiêu dùng tại Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không phải tính và nộp thuế GTGT đối với phần mền bán ra nhưng cũng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ liên quan đến hoạt động mua, bán phần mềm. Công ty chỉ phải kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động mua bán phần mền máy tính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương