TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2270/TXNK-PL
V/v bổ sung tiêu chí phân tích

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Thuế XNK nhận được phiếu chuyểnsố 048/PC-CNHP ngày 13/12/2013 đối với hồ sơ phân tích số 048/TB-CNHP ngày06/12/2013 của Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh Tp. Hải Phòngvề việc phân tích mẫu hàng hóa tại tờ khai số 18133/NKD01 ngày 25/11/2013 củaCông ty TNHH hóa chất Nam Bảo Hưng. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến nhưsau:

Theo thông báo kết quả phân tích số048/TB-CNHP ngày 06/12/2013 nêu trên thì mẫu yêu cầu phân tích là axit oleiccông nghiệp, mã số đề xuất 3823.12.00.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012của nhóm 29.16 và nhóm 38.23 thì:

Axit oleic thuộc nhóm 29.16 là axitoleic có độ tinh khiết trên 85% (tính theo trọng lượng của sản phẩm khô); thuộcnhóm 38.23 là loại có độ tinh khiết dưới 85% tính theo trọng lượng của sản phẩmkhô).

Tuy nhiên, trong kết quả phân tíchvà hồ sơ gửi kèm không có thông tin về độ tinh khiết của mẫu yêu cầu phân tích.

Để có cơ sở trình lãnh đạo Tổng cụcban hành thông báo kết quả phân loại, Cục Thuế XNK đề nghị trung tâm PTPL hànghóa xuất nhập khẩu làm rõ thông tin về độ tinh khiết của mẫu yêu cầu phân tích(tính theo trọng lượng của sản phẩm khô).

Cám ơn sự phối hợp của quý Trungtâm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL chi nhánh Tp. Hải Phòng;
- Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ (Cục HQ Tp. Hải Phòng);
- Lưu: VT, PL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang