VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2270/VPCP-KTN

V/v: Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9217/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2009) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 1239/BTC-TCHQ ngày 27 tháng 01 năm 2010) về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành; phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đúng chức năng thực tế của các cảng cạn (bao gồm cả chuẩn xác lại số lượng các cảng cạn trên cả nước) để làm rõ thêm các nội dung Đề án quy hoạch cảng cạn, đồng thời tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện Quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, XD, TN&MT;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, Các Vụ: NC, KTTH, PL, KGVX, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý