VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2270/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2003

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2272 BKH/KTĐN ngày 17 tháng 4 năm 2003 về việc tổ chức Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam giữa kỳ năm 2003 (Hội nghị CG giữa kỳ năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý kế hoạch tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên. Về nội dung Hội nghị CG giữa kỳ, cần nghiên cứu đưa ra những dự án cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các biện pháp hữu hiệu tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, dự án ODA.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan phát biểu Hội nghị CG giữa kỳ năm 2003, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị nội dung và phối hợp với các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các nhà tài trợ tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2003 và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao