BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2271/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty xây dựng công trình hàngkhông - ACC

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1028/CV-ACC ngày 26/10/2010 của Công ty xây dựng công trình hàng không – ACC vềviệc hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của BộXây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựngdo biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năngkiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu đối với hợp đồng thi công xây dựng như đãnêu trong công văn số 1028/CV-ACC ngày 26/10/2010 (gói thầu số 3 và gói thầu số4) thuộc phạm vi đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008thì các loại vật liệu: mastic, backerrod, ống nhựa, giấy dầu, vải địa kỹ thuật,sơn các loại... ngoài 13 loại đã nêu trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD sử dụngvào việc thi công xây dựng các gói thầu nêu trên, Nhà thầu kiến nghị với Chủđầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắcquyết định việc điều chỉnh giá của các loại vật liệu này làm cơ sở cho việc kýbổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán.

2. Việc căn cứ vào giá trong hoáđơn, chứng từ hợp lệ (theo quy định của Bộ Tài chính), phù hợp với mặt bằng giáthị trường để điều chỉnh giá hợp đồng như nêu trong công văn số 1028/CV-ACCngày 26/10/2010 là đúng quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Với nội dung trên, Công ty xây dựngcông trình hàng không - ACC tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Cảng hàng không Miền Bắc;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn