NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2271/NHNN-CNH
V/v triển khai loại hình ATM lưu động

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Vềviệc hướng dẫn đăng ký máy ATM lưu động theo báo cáo và đề nghị của Ngân hàngNhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 100/NHNN-HCM02 ngày19/01/2009, số 379/NHNN-HCM02 ngày 03/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cóý kiến như sau:

1.Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcquy định mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại không quy định về ATM lưuđộng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận đề nghị của các Ngân hàngthương mại được triển khai áp dụng loại hình ATM lưu động.

2.Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn cácNgân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn nội dung tại Điểm 1 công vănnày; kiểm tra và yêu cầu DAB và những Ngân hàng đang thực hiện thí điểm dịch vụnày chấm dứt ngay việc sử dụng ATM lưu động và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ. Trần Minh Tuấn (thay báo cáo);
- NHNN các tỉnh, TP;
- Các NHTM;
- Vụ CNH (CNH3);
- Lưu: VP.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGẦN HÀNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Ngọc Anh