BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2271/TCHQ-GSQL
V/v Hoạt động của địa điểm kiểm tra hàng hoá tại số 04 Phan Thúc Duyện

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/DHL-VNPT ngày5/4/2007 của Công ty TNHH CPN DHL-VNPT về đề nghị được tiếp tục hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hoá theo loại hình chuyển phát nhanh tại số 04 Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo đây công văn số 38/DHL-VNPT dẫn trên, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra đề nghị của Công ty, đối chiếu hướng dẫn của Tổng cục tại công văn số 741/TCHQ-GSQL ngày 31/1/2007 và báo cáo, đề xuất cụ thể để Tổng cục có cơ sở trả lời đề nghị Công ty.

Báo cáo gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 4/5/2007./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Công ty TNHH DHL-VNPT (để biết)
(đ/c số 04 Phan Thúc Duyện, Q.Tân Bình, TP.HCM);
- Trang Website TCHQ ;
- Lưu VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặg Hạnh Thu