BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2271 TCT/NV7
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Mía Đường II

Trả lời công căn số 435 MĐII/TCKT/CV ngày 31/5/2003 của Tổng công ty mía đường II về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp tổ chức đấu thầu bán hồ sơ mời thầu là khoản thu phục vụ cho việc tổ chức đấu thầu không phải kê khai nộp thuế GTGT. Doanh số bán hồ sơ mời thầu sau khi trừ đi các khoản chi phí (chi phí lập hồ sơ, chi phí đấu thầu), số còn lại (nếu có) doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ chung.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng công ty mía đường II biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương