VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2271/VPCP-KTN

V/v: Triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tư pháp.

Để các Chương trình, đề án của Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai, thực hiện có kết quả, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, yêu cầu:

1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành đề án đã được giao tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 (nhưng chưa trình trong năm 2009 xin lùi sang năm 2010), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp khẩn trương thống nhất nội dung thẩm định Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2010.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2010.

4. Trong tháng 4 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành hoặc trình Thủ tướng ban hành hướng dẫn các văn bản: Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về giảm tổn thất sau thu hoạch; Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông; Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020; Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,
KGVX, NC, TKBT, TH;
- Thành viên tổ công tác 357;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý