BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 2272/TCHQ-GSQL

V/v: Phân loại mặt hàng “hệ thống thanh cái dẫn điện”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 823/HQHP-NV ngày 03/02/2010 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại đối với mặt hàng khai báo “hệ thống thanh cái dẫn điện” thuộc tờ khai hải quan số 18083/NKD /C03C ngày 20/11/2009 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV1, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì mặt hàng “hệ thống thanh cái dẫn điện” nêu trên phù hợp phân loại vào nhóm 85.36, mã số chi tiết 853690.99.90, thuế suất thuế nhập khẩu thực hiện theo Biểu thuế có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, tp;
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT, Cục ĐTCBL;
- Các TT PTPL HHXNK; MB, MT, MN;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh