VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2272/VPCP-QHQT
V/v thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mi-An-Ma

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thương mại
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Thuỷ Sản
- Bộ Y tế
- Bộ giáo dục và Đào tạo
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại Giao (Công văn số 353/BC-NG-CA2 -m ngày 02 tháng 5 năm 2003) về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Liên bang Mi-an-ma, Thống tướng Than Suề, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại Giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan và phía Mi-an-Ma đề xuất việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội ta nhận lời thăm nước bạn vào thời điểm thích hợp.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trao đổi với phía bạn sớm có tổ chức họp Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Mi-an-ma để thúc đẩy việc triển khai những thoả thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Chủ tịch Thống tướng Than Suề.

- Nghiên cứu việc hợp tác khai thác sử dụng đất nông nghiệp dư thừa của bạn, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thuỷ lợi, hợp tác với bạn trong việc đào tạo kỹ sư, chuyên gia nông nghiệp và trao đổi với bạn các loại giống cây con.

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp chỉ đạo cho các đơn vị liên quan trao đổi kinh nghiệm và hợp tác với bạn trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ lợi và trạm thuỷ điện nhỏ, sản xuất máy bơm và máy móc nông nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trao đổi với phía bạn về khả năng hợp tác trong lĩnh vực phân bón.

3. Bộ Thương mại:

- Phối hợp với các Bộ, ngành và phía bạn tìm phương thức thanh toán phù hợp với tình hình hiện nay của hai nước, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai nước lên 30 triệu USD vào năm 2005, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp và tham gia hội chợ triển lãm hai nước.

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp tăng cường buôn bán với Mi-an-ma kể cả hình thức hàng đổi hàng, trong đó có đề nghị của bạn về việc đổi máy bơm của ta lấy gỗ của bạn.

4. Bộ Thuỷ Sản trao đổi với bạn về khả năng hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, sản xuất và chế biến thức ăn cho tôm, cá.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trao đổi với bạn về đào tạo nghiên cứu y học, y học cổ truyền, sản xuất nguyên vật liệu y tế, hợp tác sản xuất thuốc sốt rét từ thảo dược.

6. Bộ giáo dục và Đào tạo thúc đẩy việc hợp tác với bạn về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trao đổi sinh viên, học sinh hai nước.

7. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trao đổi với phía Mi-an-ma về đề nghị bán cho bạn 500.000 thùng dầu thô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tư cách là Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Mi-an-ma đôn đốc các Bộ, ngành./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao