VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: vốn đầu tư cho dự án Nhà máy xi măng Sơn La
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại công văn số 282/UBND-KTN ngày 21 tháng 2 năm 2011 và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 3569/BTC-TCNH ngày 18 tháng 3 năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 437/BXD-VLXD ngày 25 tháng 3 năm 2011), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 924/NHPT-TDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2011), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo chủ đầu tư khai thác các nguồn vốn đầu tư dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 128/VPCP-KTN ngày 07 tháng 01 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 20
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng