BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2274/BXD-HĐXD
V/v thử tải cọc thí nghiệm phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Vina Alliance
152 Trần Phú, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số VA/ 302/Corout / 11/L /341 ngày 30/11/2011của Công ty TNHH Vina Alliance về việc thử tải cọc thí nghiệm phục vụ công táclập dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ, kháchsạn và căn hộ tại 152 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự án Cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ, kháchsạn và căn hộ tại 152 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minhdo Công ty TNHH Vina Alliance đầu tư đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấpgiấy chứng nhận đầu tư số 411022000339 ngày 13/10/2008; giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất số T00112/1A ngày 19/01/2009 và được UBND Quận 5 phê duyệt quyhoạch chi tiết, chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 4317/QĐ-UBNDngày 01/12/2010.

Như vậy, Công ty TNHH Vina Alliance đã có đủ căn cứ để lậpdự án đầu tư xây dựng. Đây là dự án đầu tư xây dựng nên ngoài việc phải tiếnhành các công việc khác, chủ đầu tư phải thực hiện công tác khảo sát xây dựngđể phục vụ cho việc lập thiết kế cơ sở, xác định tổng mức đầu tư. Do đây là dựán có quy mô lớn, để đưa ra các giải pháp thiết kế, xác định tổng mức đầu tưtương đối chuẩn xác, thì công tác khảo sát xây dựng phải được thực hiện bảo đảmcác yêu cầu kỹ thuật ngay từ lúc đầu.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà thầu khảo sát,hoặc nhà thầu thiết kế đưa ra nhiệm vụ và phương án khảo sát để chủ đầu tư phêduyệt làm căn cứ thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

Căn cứ tình hình địa chất, quy mô, tính chất công trình, địađiểm xây dựng có thể đưa công việc thử tải cọc thí nghiệm vào nhiệm vụ khảo sátnhằm đảm bảo xác định chính xác các thông số kỹ thuật để đưa ra các giải phápthiết kế cơ sở của dự án đạt hiệu quả. Việc thử tải phục vụ thiết kế cơ sở,hoặc thiết kế kỹ thuật là phù hợp với quy định hiện hành, đặc biệt là khu đấtdự án đã thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHHVina Alliance nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh