BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2274/LĐTBXH-BHXH
V/v góp ý Báo cáo của BHXHVN về phương án của thực hiện Quyết định 100/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1196/BHXH-HĐQL ngày 17 tháng7 năm 2001 của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị góp ý kiến Báocáo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phương án thực hiện Quyết địnhsố 100/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Về cơ sở pháp lý phương án:

Điều 3 Quyết định số 100/2001/QĐ-TTg nêu trên quyđịnh: “Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh này”. Như vậy, về nguyên tắc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải đợi hướng dẫncủa Bộ Tài chính thì mới có thể xây dựng phương án thực hiện. Đến nay, Bộ Tàichính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn, vì vậy chưa có cơ sở để thực hiện.

2- Về mục đích, yêu cầu của phương án:

Đề nghị bổ sung vào phần mục đích và yêu cầu việckhoán chi hoạt động bộ máy nội dung: Gắn tiền lương, tiền thưởng với mức độhoàn thành kế hoạch thu nộp, với tăng số lượng người tham khảo bảo hiểm xã hộinhất là đối tượng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; nâng cao tinhthần trách nhiệm của cán bộ nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc phụcvụ người lao động.

3- Về nguyên tắc quản lý, sử dụng biên chế vàkinh phí trong ngành:

- Nguyên tắc 4 (Điểm 4 Mục II): Cần cân nhắc về việckhống chế thu nhập của cá nhân không vượt quá 2 lần tiền lương theo chế độ, bởivì theo Quyết định số 100/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc khốngchế tổng quỹ thu nhập tối đa không quá 2 lần so với quỹ tiền lương theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước nhằm khống chế mức chi, còn đối với cá nhân thì thunhập phụ thuộc vào mức hoàn thành công việc trên cơ sở quy chế trả lương, trảthưởng của đơn vị, có người thu nhập sẽ thấp hơn 2 lần và cũng có người cao hơn2 lân tiền lương theo chế độ. Nếu khống chế cá nhân không quá 2 lân thì triệttiêu động lực của cán bộ, nhân viên, không khuyến khích mọi người hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ.

- Nguyên tắc 7 (Điểm 7 Mục II): Cần xem lại quy địnhhỗ trợ thu nhập thêm để thưởng đối với những cá nhân có thành tích đặc biệtxuất sắc trong ngành tối đa không quá 10 lần lương bình quân 1 tháng/người làtrái với quy định tại tiết d khoản 1 mục II Điều I Quyết định 100/2001/QĐ-TTg Vì trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không có khoản chi này. Nếu cá nhâncó thành tích đặc biệt xuất sắc thì Tổng Giám đốc được quyền thưởng lấy từ quỹkhen thưởng, không được lấy từ chi phí quản lý hoặc quỹ lương.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam bỏ nguyên tắcnày.

4- Để thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng theoQuyết định số 100/2001/QĐ-TTg nói trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần xây dựngquy chế trả lương, trả thưởng thống nhất toàn ngành và trình Hội đồng Quản lýtrước khi thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin gửi Chủ tịchHội đồng Quản lý xem xét./.

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lê Duy Đồng