BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2274/TM /XNK
Về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra tình hình phân giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang hoa kỳ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2003

CÔNG VĂN

Kính gửi:

- Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ
- Sở Thương mại các Thành phố có thương nhân trực thuộc.
- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Thương mại

Để triển khai thực hiện tại Thông tư Liên tịch số 02/TTLT /BTM-KHĐT-BCN ngày 27 tháng 5 năm 2003 về việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 0808/QĐ-BTM ngày 01 tháng 7 năm 2003 về việc thành lập Tổ Giám sát liên Bộ thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ, Liên ngành Thương mại, Kế hoạch &Đầu tư, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành kiểm tra đợt II tình hình phân giao, thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhằm phát hiện những bất cập trong quá trình phân giao, thực hiện hạn ngạch; những sai phạm trong quá trình xin cấp và sử dụng hạn ngạch để có những đề xuất xử lý phù hợp.

I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

1. Thương nhân đã có báo cáo về cơ sở sản xuất về Bộ Thương Mại để được nhận hạn ngạch

2. Thương nhân có số lượng xuất khẩu lớn, tăng đột biến trong tháng 5 và tháng 6 năm 2003.

3. Thu thập báo cáo theo mẫu qui định tại Công văn số 1780/TM-XNK ngày 7/7/2003 của Bộ Thương mại đối với Thương nhân đã sản xuất hàng để sẵn sàng xuất khẩu trong tháng 6 nhưng chưa được giao do thiếu hạn ngạch.

II. THỦ TỤC KIỂM TRA:

1. Thành lập các Tổ Giám sát liên Bộ

a. Thành phần của Tổ Giám sát liên Bộ theo Quyết định 0808/QĐ-BTM ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

b. Văn phòng thường trực của Tổ Giám sát liên Bộ đặt tại

- Bộ Thương mại: 21 Ngô Quyền, Hà Nội

- Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh: 59-61 Lý Tự Trọng, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

c. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra năng lực sản xuất của các thương nhân chưa có thành tích xuất khẩu (địa chỉ, số lượng thiết bị, số lượng công nhân, tình hình sử dụng hạn ngạch…., theo biểu mẫu nêu tại Phụ lục 01 Quyết định số 0808/QĐ-BTM ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

- Kiểm tra các thương nhân xuất khẩu nhiều trong tháng 5 và 6 (số liệu xuất khẩu theo báo cáo của các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương mại đối chiếu năng lực sản xuất, nguyên phụ liệu nhập khẩu, tổ chức sản xuất của các thương nhân).

- Các trường hợp hàng đã sản xuất sẵn sàng xuất khẩu trong tháng 6 nhưng thiếu hạn ngạch để giao hàng (nội dung theo phụ lục 01 kèm theo).

2. Thương nhân đã sản xuất hàng để sẵn sàng xuất khẩu trong tháng 6 nhưng chưa giao được hàng do thiếu hạn ngạch gửi báo cáo về Tổ Giám sát liên Bộ theo địa chỉ nêu tại Điểm b Khoản 1 Mục II:

- Thương nhân thuộc địa bàn các Phòng Quản lý XNK Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng gửi báo cáo tới Bộ Thương mại.

- Thương nhân thuộc địa bàn các Phòng Quản lý XNK Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu: gửi báo cáo tới Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh.

3. Tổ Giám sát liên Bộ có nhiệm vụ thu thập báo cáo của các thương nhân đồng thời tiến hành kiểm tra cụ thể theo các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 1 Mục II và gửi báo cáo về Tổ Điều hành liên Bộ hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ để tổng hợp, đề xuất trình Lãnh đạo Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Bộ Công nghiệp xử lý.

4. Thời gian kiểm tra đợt II: từ ngày 23/7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2003

Bộ Thương mại thông báo để các cơ quan hữu quan, các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu biết và phối hợp thực hiện.

Mai Văn Dậu

(Đã ký)