BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2275/BTC-VPV/v xử lý công chức vi phạm

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Đồng chí Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ngày 27/2/2018, Chương trình thời sự truyền hình VTV1 lúc 19h có đưa tin về việc một số công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.Về việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc công chức đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm nghiêm trọng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 173/TB-BTC ngày 22/2/2018 về việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gi nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

1. Đồng chí Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân đã có vi phạm nêu trên theo đúng quy định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 11 giờ ngày 28/2/2018.

Đồng thời, phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Nam Định và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh để xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các đơn vị, cá nhân có vi phạm.

2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc nhà nước thực hiện nghiêm túc Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo s 173/TB-BTC ngày 22/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ Tết.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để Kho bạc Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các đ/c LĐVP (để phối hợp
t/hiện)
- KBNN, Vụ TCCB (để thực hiện);
- Vụ TĐKT, ĐUB (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP. (để thực hiện);

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quân