BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2275/BTM-QLCL
V/v Ghi nhãn hàng hoá

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:Sở Thương mại và Du lịch Tây Ninh

Sau khi nghiên cứu công văn số 140/CV-TMDL ngày31/5/2001 của Sở Thương mại và Du lịch Tây Ninh gửi Bộ Thương mại về việc thựchiện 8 nội dung bắt buộc đối với ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Quyết định số 178/1999/QĐ0 TTg ngày 30/8/1999 củaThủ tướng Chính phủ. Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng săm, lốp xe:

- Mặt hàng săm và lốp xe phải ghi thời hạn bảoquản vì săm, lốp là sản phẩm cao su chịu sự tác động của môi trường, bị lão hoávà làm giảm chất lượng theo thời gian.

- Đối với thành phần cấu tạo của săm cao su:Không cần ghi thành phần cấu tạo, nhưng ghi nhãn là cao su thiên nhiên, hay caotổng hợp...

- Đối với thành phần cấu tạo của lốp xe: Khôngcần ghi đủ thành phần cấu tạo, mà chỉ cần ghi vải mành là loại gì, số lớp vảimành, cao su tổng hợp (hoặc cao su thiên nhiên).

2. Mặt hàng cao su nguyên liệu (mũ Crep, mũcốm...): Là hàng hoá làm nguyên liệu sản xuất những hàng hoá khác, không bắtbuộc ghi thời hạn sử dụng, nhưng phải ghi ngày sản xuất và thời hạn bảo quản.

3. Tinh bột củ mì

- Tinh bột là một mặt hàng thực phẩm dễ bị biếnđổi chất lượng theo thời gian bởi tác động của các yếu tố môi trường, nếu bảoquản lâu sẽ bị biến đổi chất lượng, vì vậy trên nhãn hàng hoá cần phải ghi thờihạn sử dụng.

- Tinh bột củ mì dùng làm nguyên liệu cho nhiềusản phẩm thực phẩm, với nhiều công nghệ khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu củatừng mặt hàng, vì vậy không cần ghi hướng dẫn sử dụng.

- Không ghi thành phấn cấu tạo.

4. Các doanh nghiệp khi thiết kế mẫu nhãn mới,có thể tham gia ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước trước khi in chính thức.Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý chất lượng hàng hoá và đo lường - Bộ Thương mại.76 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội hoặc Bộ chuyên ngành đối với các hànghoá đặc thù.

Bộ Thương mại đề nghị Sở Thương mại và Du lịchTây Ninh hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ; Chỉ thị 28/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tưhướng dẫn số 34/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh