BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2275/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư 59,98ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên dịch vụcông ích quận 5.

Ngày 05/12/2011, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 069/TT-DVCIQ5 ngày 24/10/2011 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công íchquận 5 xin ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư 59,98ha xãLong Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Khu dân cư 59,98ha xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnhĐồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ1/500 tại Quyết định số 5757/QĐ .CT.UBND ngày 27/12/2005. Thiết kế cơ sở dự ánđã được Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 1075/BXD-HĐXD ngày 05/6/2008.

Theo văn bản số 069/TT-DVCIQ5 ngày 24/10/2011 của Công tyTNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 5, dung tích hồ điều hoà không đảm bảođiều tiết nước cho dự án; cao độ cống thoát nước mưa từ -1,4m đến -2,0m, khôngđảm bảo thoát nước mưa của khu vực khi toàn bộ nước trong những ngày mưa lớnđược tập trung vào hồ. Do vậy, thiết kế được kiến nghị điều chỉnh hướng thoátnước mưa trực tiếp ra Rạch Cá Mấu qua 04 cửa xả thay cho phương án thoát nướcmưa qua 02 cửa xả vào hồ lớn ở trung tâm để thoát ra sông Đồng Nai.

Với những điều chỉnh thiết kế trên, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

- Việc điều chỉnh hướng thoát nước mưa, vị trí, số lượng cửaxả nên có ý kiến thẩm tra so sánh với phương án trước của cơ quan chuyên mônđộc lập trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Với việc điều chỉnh trên, nếu phải xây dựng các tuyếnthoát nước ngoài ranh giới khu đất dự án đến điểm xả, thì phải đảm bảo phù hợpvới quy hoạch xây dựng về thoát nước của địa phương.

- Việc điều chỉnh hướng thoát nước mưa, vị trí, số lượng cửaxả phải được kiểm tra so với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu có thay đổi, phải báo cáo UBND tỉnh Đồng Naixem xét quyết định theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiếtkế cơ sở dự án Khu dân cư 59,98ha xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.Ngoài nội dung trên, những nội dung khác vẫn thực hiện theo văn bản1075/BXD-HĐXD ngày 05/6/2008 của Bộ Xây dựng. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên đểthực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở XD tỉnh Đồng Nai;
- Sở GTVT tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VP, HTKT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh