BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2275/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 1467/HQHP-PNV ngày 26/3/2009 của Cục Hảiquan TP Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, Tổng cục có ý kiến nhưsau:

1. Trong một trường hợp tương tự mà Tổng cục tiến hành xácminh, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Thái Lan xác nhận tính hợp lệ vàgiải thích do từng phòng cấp của Thái Lan tự quản lý hệ thống cấp C/O nên đã có2 C/O có cùng số tham chiếu nhưng có số seri khác nhau. Theo đó, 2 C/O có sốtham chiếu 004227, với số seri 0042563 và số 896304; trường hợp không có nghingờ về tính hợp lệ và trung thực của các lời khai trên C/O, 2 C/O này được chấpnhận. Tổng cục sẽ thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp của Thái Lan về việcnày và yêu cầu cơ quan cấp thực hiện đúng quy định.

2. Trường hợp người xuất khẩu trên C/O là doanh nghiệp cótrụ sở tại lãnh thổ nước thành viên ASEAN trong khi người xuất khẩu khai báotại ô số 2 trên tờ khai hải quan, bên ký kết hợp đồng, là doanh nghiệp có trụsở không phải tại nước thành viên khối ASEAN, C/O được chấp nhận với điều kiệnC/O được cấp đúng quy định, hàng hoá đáp ứng quy tắc vận chuyển trực tiếp vàcác quy định có liên quan khác tại Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiến hành kiểm tra hồ sơlô hàng có liên quan và xử lý đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường