VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2275/VPCP-ĐP
V/v cung cấp số liệu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 200/UBDT-VPngày 05 tháng 4 năm 2010 về việc cung cấp số liệu kết quả Tổng điều tra dân sốvà nhà ở năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm có được số liệu chính xác, tin cậy về dân tộcthiểu số xây dựng Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộcthiểu số Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cung cấp ngay sốliệu kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo nội dung Công văn số 200/UBDT-VP nêu trên cho Ủy ban Dân tộc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng