BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2276/QLCL-CL1
V/v Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Cộng hòa Macedonia

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

Do Cộng hòaMacedonia đã được Liên minh Châu Âu (EU) chấp thuận là một trong các quốc giaứng viên gia nhập EU, Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Quản lýnước - Cộng hòa Macedonia đã ban hành quy định mới nhằm hài hòa hóa với các quyđịnh của EU về thủ tục kiểm soát nhập khẩu và quá cảnh đối với động vật sống,thủy sản và sản phẩm có nguồn gốc động vật. Theo đó, Macedonia thông báo ápdụng mẫu chứng thư tương tự mẫu của EU đối với các lô hàng thủy sản và sản phẩmthủy sản nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước này và chấp nhận danh sách các nướcthứ 3 đã được EU công nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào EU sẽ được phép xuất khẩuvào Macedonia. Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 và được lùithời hạn áp dụng đến 01/11/2010 theo đề nghị của Cơ quan thẩm quyền một số nướcxuất khẩu (chi tiết truy cập website www.veterina.gov.mk).

Riêng đối vớiViệt Nam, Macedonia công nhận toàn bộ danh sách các doanh nghiệp chế biến thủysản và vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam đã được EU chấp nhận.Hiện nay, Cục đang liên hệ với Cơ quan thẩm quyền của Macedonia để làm rõ quyđịnh cụ thể về kiểm soát nhập khẩu thủy sản vào Macedonia.

Để tránh vướngmắc trong việc xuất khẩu hàng hóa thủy sản vào Macedonia, Cục Quản lý Chấtlượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanhnghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Kể từ01/11/2010, các doanh nghiệp có tên trong danh sách được phép xuất khẩu thủysản vào EU thực hiện đăng ký với các Trung tâm vùng thuộc Cục để được kiểm tra,chứng nhận đối với các lô hàng xuất khẩu vào Macedonia.

- Các doanhnghiệp không có tên trong danh sách được phép xuất khẩu vào EU chủ động liên hệvới nhà nhập khẩu để tìm hiểu về thủ tục kiểm soát nhập khẩu thủy sản vàoMacedonia và thực hiện theo quy định.

2. Các Trung tâmChất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Thông báo nộidung công văn này tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc địa bàn phụtrách.

- Kể từ01/11/2010, thực hiện kiểm tra, cấp chứng thư (theo mẫu gửi kèm) cho các lôhàng thủy sản xuất khẩu vào Macedonia được sản xuất bởi những doanh nghiệp cótên trong danh sách được phép xuất khẩu thủy sản vào EU theo đúng quy định

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để đượchỗ trợ giải quyết.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT.LL Phương (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- CQ QLCL Trung Bộ, Nam Bộ;
- Lưu VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bích Nga