BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2276/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện thuỷ XNC qua cảng thuỷ nội địa Thành Tài

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3032/BGTVT-VT ngày 09/05/2008 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 439/HQLA-NVngày 25/04/2008 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc ghi tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phươngtiện thuỷ Việt Nam, phương tiện thuỷ nước ngoài ra, vào cảng thuỷ nội địa ThànhTài: là địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại cảng Bourbon - Bến Lức- Long An theo Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính và doChi cục Hải quan Bến Lức làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho phương tiện thuỷnêu trên.

2) Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách, thuyền viên xuất cảnh,nhập cảnh tại cảng thuỷ nội địa Thành Tài: đề nghị Cục Hải quan Long An căn cứĐiều 8 Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa để chỉ đạo Chicục Hải quan Bến Lức thực hiện đúng quy định.

3) Nội dung công văn này thay thế nội dung côngvăn số 1976/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện nộidung chỉ đạo trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc