THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2276/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2)

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8496/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 11 năm 2009) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam(công văn số 3745/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009), về việc chỉ định thầugói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc –Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đượcchỉ định thầu gói thầu số 1 và gói thầu số 2 thuộc Dự án xây dựng Trường Trungcấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam (giai đoạn 2) ; Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành gói thầu số 3 vàgói thầu số 4 thuộc Dự án nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm toàn diệntrong việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầutư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ : KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải