BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2277/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013.

Kính gửi: Ban QLDA xây dựng cải tạo trụ sở làmviệc – Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 149/CV-BQLDA ngày14/10/2013 của Ban QLDA xây dựng cải tạo trụ sở làm việc – Bộ Kế hoạch &Đầu tư về thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợpđồng được ký kết giữa các bên và quy định Nhà nước có liên quan; các chi phítính theo tỷ lệ đã được các đơn vị dự thầu căn cứ Hồ sơ mời thầu và năng lựccủa Nhà thầu tham gia đấu thầu tính toán và xác định trong đơn giá dự thầu nênkhông là căn cứ để điều chỉnh chi phí. Tuy nhiên, theo quy định tại Bảng 3.7(Định mức chi phí trực tiếp khác) Phụ lục số 3 (Phương pháp xác định chi phíxây dựng) Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướngdẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mức chi phí trực tiếpkhác bổ sung tăng thêm là 1% trên tổng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chiphí máy và thiết bị thi công là một nội dung mới được bổ sung trong Bảng 3.7nêu trên; theo Khoản mục 6.2.2.3 Điều 6 (Thay đổi, điều chỉnh giá hợp đồng vàđiều chỉnh hợp đồng) hợp đồng số 60/2009/HĐ-XD ngày 21/12/2009: “....khi Nhànước thay đổi các Chính sách có liên quan thì phải báo cáo Người có thẩm quyềnxem xét quyết định....); do vậy, việc điều chỉnh bổ sung khoản chi phí này nhưnêu tại công văn số 149/CV-BQLDA ngày 14/10/2013 sau khi được Người quyết địnhđầu tư quyết định là phù hợp với quy định.

Căn cứ ý kiến trên, Ban QLDA xây dựng cải tạo trụ sở làmviệc – Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn