BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 460/UBND-KT ngày18/01/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc miễn thuế nhập khẩu vàkhông thu thuế giá trị gia tăng cho lô hàng nhập khẩu 15 xe ôtô nhập khẩu uỷthác qua Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Hải để phục vụ nhiệm vụ anninh của Công an thành phố Hà Nội; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 8305/VPCP-KTTH ngày 23/11/2009 của Văn phòng Chính phủvề việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhậpkhẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành

Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định 156/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 5125TC/TCT ngày14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/08/2004 của Bộ Tài chính về thuếnhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địaphương;

Căn cứ công văn 9916/BTC-TCHQ ngày28/7/2010 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối vớithiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, thì:

Lô hàng: 15 xe ô tô nhập khẩu uỷthác qua Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Hải, theo tờ khai nhập khẩusố 1853/NKD /KVI ngày 01/02/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải PhòngKVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Uỷ ban Nhân dân thanh phố Hà Nội cótrách nhiệm chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội quản lý và sử dụng lô hàng trênđúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kê khai nộpthuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan Hải quan nơiđăng ký tờ khai hải quan và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của Pháp luật.

Công văn này thay thế công văn số 3453/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷban Nhân dân thành phố Hà Nội được biết và chỉ đạo Công an thành phố Hà Nộiliên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xemxét giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường