BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2278 TCT/NV3
V/v Xác định tỷ lệ nội địa hoá

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1013/HQHP-PNV ngày 22/5/2003 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác định tỷ lệ nội địa hoá linh kiện do trong nước sản xuất, lắp ráp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/5/2003, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1716TCT/NV3 hướng dẫn việc xác định linh kiện nội địa hoá do trong nước sản xuất, theo đó: nội địa hoá là quá trình sản xuất, lắp ráp trong nước để thay thế nhập khẩu. Do vậy, những chi tiết, cum chi tiết, bộ phận, phụ từng, bán thành phẩm được sản xuất, lắp ráp trong nước được tính vào tỷ lệ nội địa hoá.

Đối với các mặt hàng như: lốc lạnh, hộp điều khiển được Công ty Hoa Sáng và Công ty Mê Trần sản xuất, lắp ráp từ các bán thành phầm, linh kiện có nguồn góc nhập khẩu sau đó cung cấp cho Công ty LG-MECA nên được tính vào tỷ lệ nội địa hoá.

Các mặt hàng ga lạnh, que hàn được nhập khẩu từ nước ngoài khi về Việt Nam chỉ còn đơn thuần là đóng gói bán lẻ (chiết từ téc lớn sang các bình nhỏ) hoặc gia công đơn giản (cắt cuộn thành các que ngắn) sau đó cung cấp cho Công ty LG-MECA thì không được tính vào tỷ lệ nội địa hoá. Các mặt hàng này nếu được phép nhập khẩu thì phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo qui định của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An